Vedtekter

 • Vedtekter gjeldende fom. Generalforsamlingen 2010
 • Vedtektene revidert i generalforsamling mars 2012
 • Vedtektene revidert i generalforsamling mars 2013
 • Årets markedsfører er delt ut siden 1977
 • Foreningen er stiftet i 1952.

§1. FORMÅL

Markedsføringsforeningen i Kristiansand skal arbeide for økt forståelse for betydningen av effektiv, faglig basert markedsføring, som ledd i arbeidet for å styrke næringslivets konkurranseevne

§2. VIRKSOMHET

Foreningens virksomhet er:

 1. Å arbeide for god forretningsskikk og sunne prinsipper i all markedsføringsvirksomhet
 2. Å orientere om og stimulere til rasjonell og effektiv markedsføring gjennom informasjon og undervisningsvirksomhet
 3. Å bidra til at de muligheter som anvendelsen av moderne markedsføringsmetoder byr på, blir utnyttet i alle forhold der det kan være til samfunnets beste.
 4. Å dele ut hedersprisen “Årets Markedsfører i Vest-Agder” i slutten av kalenderåret. I juryen skal foreningens formann og ett medlem av foreningen være medlem. Juryen arbeider etter egne statutter.

§3. MEDLEMMER

Som medlemmer av foreningen kan opptas:

 1. Firmaer og institusjoner .
  1. Konsern og organisasjoner kan tegne konsernmedlemsskap
 2. Studenter og elever ved høyere utdanningsinstitusjoner
 3. Personer som i sitt daglige virke er knyttet til markedsføring.
 4. Etter samstemmig styrevedtak i fulltallig styremøte kan personer med særlige kvalifikasjoner innbys som medlemmer og har de samme rettigheter som medlemmer etter §3 a)

Anmodning om opptak etter §3 a), b), og c) sendes skriftlig til styret som behandler anmodningen på første styremøte. Opptak av nye medlemmer gjøres kjent på medlemsmøtene.

§4. UTMELDING OG UTVISNING

 1. Utmelding for det følgende år sendes skriftlig til styret innen utgangen av desember måned
 2. Medlemmer som ved uverdig opptreden eller på annen måte skader foreningens anseelse eller virke, kan ekskluderes etter enstemmig styrebeslutning. Krav om utvisning kan enten komme skriftlig fra et medlem eller kan taes opp av styret. Utvisning kan av vedkommende bringes frem skriftlig for førstkommende generalforsamling. Utviste medlemmer har ikke noe krav på foreningen.

§5. KONTINGENTER

Kontingenten fastsettes til enhver tid av generalforsamlingen.

Kontingenten skal betales innen utgangen av januar måned etter faktura.

Medlemmer som etter krav ikke har betalt sin kontingent innen den følgende generalforsamling kan av styret strykes som medlem av foreningen.

§6. FORENINGENS ORGANER

Markedsføringsforeningen i Kristiansand skal ha følgende faste organer:

 1. Generalforsamling
 2. Styre
 3. Råd
 4. Valgkomite

Utenom dette kan styret oppnevne komiteer / utvalg som ansees nødvendige, og fastsette deres mandat.

§7. GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen, som er foreningens øverste organ, holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med minst 14 dagers varsel.

Styret skal sende ut forslag til dagsorden, innkomne forslag med innstilling, samt øvrige generalforsamlingsdokumenter.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen kan fremmes av alle medlemmer og må være styret i hende senest 30 dager før berammet generalforsamling, senest 20 februar.

Bare medlemmer som er ajour med sin kontingent kan møte og avgi stemme på generalforsamlingen.

Firmamedlemsskap gir stemmerett for to representanter ved fremmøte eller ved fullmakt.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 12 av foreningens stemmeberettigede personer er tilstede.

§8. GENERALFORSAMLINGENS MYNDIGHET OG OPPGAVER

Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

 1. Konstituering
 1. Åpning
 2. Navneopprop
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Godkjenning av dagsorden
 5. Valg av møteleder
 6. Valg av møtereferent
 7. Valg av 2 protokollunderskrivere
 1. Behandle styrets årsberetning
 2. Behandle revidert årsregnskap
 3. Fastsette kontingenter
 4. Behandle innkomne forslag
 5. Valg
 1. Velge foreningens råd (velges hvert andre år), bestående av leder og 2 medlemmer.
 2. Velge styrets leder og nestleder for 1 år
 3. Velge 4 styremedlemmer og 2 vararepresentanter, hvorav 2 styremedlemmer velges for 2 år.
 4. Velge valgkomite på 3 medlemmer for 1 år.
 5. Velge revisor

Generalforsamlingens beslutninger fattes med alminnelig flertall.

§9. STYRET

Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer med 2 vararepresentanter, og består av leder, nestleder og 4 styremedlemmer. Styret, leder og nestleder velges av generalforsamlingen.

 1. Styremøte holdes i prinsippet en gang pr. måned – eller så ofte som leder eller to av styrets medlemmer krever det. For å kunne gjøre vedtak må leder eller nestleder og minst to styremedlemmer eller deres vararepresentanter være tilstede. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Vararepresentanter har anledning til å delta på alle styremøter, men de har kun stemmerett når de representerer et fraværende styremedlem.
 2. Styret skal arbeide for de formål og oppgaver foreningen har satt seg, og innenfor denne ramme avgi uttalelser i spørsmål som rettes til foreningen. Styret kan ikke uten medlemmenes samtykke forplikte foreningen økonomisk utover det som kreves til den vanlige drift.
 3. Styret legger fram for generalforsamlingen årsberetning og regnskap for foreningens virksomhet. Videre legger styret fram forslag til valgkomite. Over styrets forhandlinger føres protokoll.

§10. RÅD- OG VALGKOMITE

Rådet skal være et frittstående og selvstendig organ. Rådets primære oppgave er å påse at styret og de valgte tillitsmenn handler etter foreningens gjeldende vedtekter. I motsatt fall skal rådet innkalle styret til rådsmøte. Likeledes kan rådet innkalle styret dersom rådet mener å ha ting å tilføre foreningen, som kan være til dens styrke.

Rådet plikter å innkalle til generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling, dersom styret ikke gjør det eller har forsømt sine plikter.

Styret kan på sin side innkalle rådet til konsultativt samarbeide.

Valgkomiteen skal til generalforsamlingen legge fram innstilling til de valg som foretas etter §8 med unntak av valgkomite.Innstillingen skal forelegges styret 30 dager innen berammet generalforsamling, senest 20 februar .

§11. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling om bestemte saker kan bestemmes av:

 • Styret
 • Minst 1/3 av foreningens medlemmer
 • Foreningens råd

Den ekstraordinære generalforsamlingen kan bare fatte vedtak i de saker som var årsak til innkallelsen. Innkallelsen til ekstraordinær generalforsamling skal sendes ut som den ordinære generalforsamlingen.

§12. ENDRINGER I VEDTEKTER

Endringer i vedtekter kan bare skje ved 2/3 flertall på generalforsamlingen. Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende innen 15. januar. Styret skal gjøre forslaget kjent for medlemmene samtidig med innkallelsen til generalforsamlingen.

§13. OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen kan bare besluttes på ordinær generalforsamling. Forslag til oppløsning krever tilslutning av minst 2/3 av medlemstallet.

Ved oppløsning bli foreningens aktiva og utstyr å overføre til en organisasjon, skole eller institusjon i Kristiansand som på det lokale plan kan føre foreningens idé og filosofi videre.